Cáp chống cháy 1 lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV - Cu/Mica/XLPE/FR-PVC

Cáp chống cháy 1 lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV - Cu/Mica/XLPE/FR-PVC

Cáp chống cháy 1 lõi không có giáp bảo vệ - 0.6/1kV - Cu/Mica/XLPE/FR-PVC