Cáp chống cháy 2 lõi Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x1.5 - 0.6/1kV Goldcup

Cáp chống cháy 2 lõi Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x1.5 - 0.6/1kV Goldcup

Cáp chống cháy 2 lõi Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x1.5 - 0.6/1kV Goldcup