Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ Cu/Mica/XLPE/PVC/DSTA/FR-PVC- 0.6/1kV

Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ Cu/Mica/XLPE/PVC/DSTA/FR-PVC- 0.6/1kV

Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ Cu/Mica/XLPE/PVC/DSTA/FR-PVC- 0.6/1kV