Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC