Cáp điều khiển ruột mềm không có màn chắn 300/500V - Cu/PVC/PVC

Cáp điều khiển ruột mềm không có màn chắn 300/500V - Cu/PVC/PVC

Cáp điều khiển ruột mềm không có màn chắn 300/500V - Cu/PVC/PVC