Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, Vỏ bọc PVC-CVV 1X

Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, Vỏ bọc PVC-CVV 1X

Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, Vỏ bọc PVC-CVV 1X