Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ASKP/ACKP

Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ASKP/ACKP

Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ASKP/ACKP